Novinky

Novela vyhlášky Ministerstva životního prostředí z roku 2013

Image

Novela vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb. ze dne 27. června 2013

Datum: 24.10.2013

Novela této vyhlášky ze zákona č. 114/1992 Sb. zaznamenala asi největší změnu § 3 -

Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného
krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin3)
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.

a tím se také v § 1 vymezily tyto pojmy -

c) zahradou se rozumí pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu1) v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti,
d) stromořadím souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek
považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí
v ovocných sadech a plantážích dřevin